Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zapalić ognisko

Pożary lasu należą do największych zagrożeń trwałości lasów.
Pomimo zastosowania wielu nowoczesnych technik wczesnej detekcji ognia
i gaszenia pożarów w ostatnich latach obserwuje się stały trend wzrostu ich liczby oraz powierzchni. Anomalie pogodowe tj. ulewy, huragan mogą się zmieniać
w długotrwałe susze w wyniku których następuje szybki wzrost  liczba pożarów
a zarazem  dotkliwych straty w ekosystemach leśnych. Z danych Lasów Państwowych wynika, że za ponad 90 proc. pożarów lasów odpowiadają ludzie, gdzie główną przyczyną powstawanie pożaru  są podpalenia i przerzuty ognia z terenów wypalanych traw i nieużytków. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Leśnicy apelują, aby w chwili zauważenia pożaru niezwłocznie alarmować służby ratownicze a podczas korzystania z letnich uroków lasu należy pamiętać,
że w lasach i na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od lasu
absolutnie nie wolno palić ognisk oraz grillować poza miejscami do tego wyznaczonymi.