Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawową dziedziną gospodarki leśnej jest hodowla lasu, która zajmuje się utrzymaniem, kształtowaniem oraz odtwarzaniem lasu jak również doskonaleniem jego funkcji produkcyjnych i ochronnych. Mając na uwadze powyższe założenia oraz układ żyznych i wilgotnych siedlisk panujących na terenie Nadleśnictwa Sieniawa głównym celem hodowli lasu jest przebudowa litych drzewostanów sosnowych na dębowo-sosnowe, dębowo-bukowe z uwzględnieniem  gatunków domieszkowych i biocenotycznych. W udziale gatunkowym upraw planowanych do założenia dominuje sosna zwyczajna 34 %, dąb szypułkowy 29 %, buk zwyczajny  12 %  oraz jodła pospolita 9 %  oraz pozostałe gatunki tj. klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, grab, wiąz szypułkowy, świerk pospolity, modrzew europejski, olsza czarna. W celu zapewnienia źródła pokarmu oraz miejsca schronienia i rozrodu dla wszystkich żyjących w lesie zwierząt oraz ptaków, wysadzone są również gatunki biocenotyczne tj. głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, trzmielina oraz rokitnik. Ponadto w ramach realizacji „Programu  Ochrony i   Restytucji Cisa Pospolitego  (Taxus baccata L.) na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie na lata 2017-2030” wysadzany jest również cis pospolity. 

W ostatnich latach w ramach zoptymalizowania prac odnowieniowych podczas przygotowania gleby na powierzchniach odnowieniowych wykonane są jednocześnie siewy nasion sosny zwyczajnej oraz dęba szypułkowego. Dodatkowo dzięki prowadzeniu właściwych zabiegów hodowlanych z jednoczesnym wykorzystaniem sprzyjających sił natury z roku na rok powstaje coraz więcej odnowień naturalnych buka oraz sosny.

 

Sadzonki do odnowień sztucznych pochodzą głównie ze szkółki własnej nadleśnictwa, położonej na terenie Leśnictwa Pawłowa, która prowadzi produkcję polową oraz tunelową. Gospodarka szkółkarska realizowana jest w leśnictwie Szkółkarskim Pawłowa. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 684,80 ar, z czego szkółka gruntowa zajmuje 674,00 arów oraz produkcja tunelowa 10,80 ara. W ramach produkcji szkółkarskiej zabezpieczane są przede wszystkim potrzeby własne Nadleśnictwa oraz odbiorców prywatnych. W ostatnich latach nasza szkółka średniorocznie produkowała 1,3 mln sadzonek.

 Mając to na uwadze perspektywiczne cele hodowlane nadleśnictwa określone w  Planie Urządzenia Lasu na lata 2021 – 2030, średnioroczny zakres prac przedstawia się następująco:


•    Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych – 30,7 ha
•    Odnowienia pod osłoną drzewostanów – 118,64 ha
•    Poprawki i uzupełnienia – 8,72 ha
•    Pielęgnowanie gleby w uprawach zainwentaryzowanych – 23,76 ha
•    Czyszczenie wczesne – 49,02 ha
•    Czyszczenia późne – 232,16 ha
•    Melioracje agrotechniczne – 150,20 ha

W ramach nasiennictwa i selekcji w nadleśnictwie realizowany jest „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011 -2035”.

Baza nasienna nadleśnictwa według  stanu na 01.01.2022 r. przedstawia się następująco:

  1. Plantacje nasienne 2 szt. (dęba szypułkowego oraz sosny zwyczajnej).
  2. Plantacyjne uprawy nasienne 1 szt. (dęba szypułkowego)
  3. Wyłączone drzewostany nasienne 35,21 ha (32,79 ha  dęba szypułkowego oraz 2,42 modrzewia europejskiego).
  4.  Gospodarcze drzewostany nasienne -  399,18 ha (192,89 So, 136,25 ha Db.s, 27,91 ha Brz, 18,27 ha Bk, 6,33 Md, 2,28 Jd oraz 1,43 ha Św).
  5. Drzewa mateczne – 51 szt
  6. Źródła nasion – 9 szt.
  7. Uprawy pochodne – 270,42 ha