Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody, wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, to „pojedynczetwory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartościprzyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej orazodznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innychtworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".Pomniki przyrody są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody albouchwały rady gminy. Zniesienia formy ochrony dokonuje organ, który ją ustanowił.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi tworzeniapomników przyrody (Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Przemyskiego z dnia 5czerwca 1998r., Obwieszczenie Wojewody. Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r.w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego – Rzeszów, dnia 31 marca 1999 r.) nagruntach w zarządzie Nadleśnictwa Sieniawa utworzono 33 pomniki przyrodyżywej, którymi są pojedyncze drzewa.