Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody – „LUPA"

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, art.13.1. (Dz. U. 04.92.880. z dnia 30.04.2004 r.) „Rezerwat przyrody obejmuje obszaryzachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliskagrzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające sięszczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub waloramikrajobrazowymi".

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Sieniawa znajduje się rezerwat przyrody „Lupa" o powierzchni 4,23 ha. w oddz.45.c L-ctwa Witoldówka. ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. (M.P.z 1953 r., Nr 30, poz. 387). Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia i według aktualnego Planu Urządzenia Lasu na lata 2011-2022 wynosi 4,23 ha. Przedmiotem ochrony jest fragment kompleksu leśnego, stanowiący pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej z charakterystycznym dla tej dzielnicy drzewostanem posiadającym cechy zespołu naturalnego. Na tak niewielkiej powierzchni występuje  kilka  zbiorowisk  roślinnych:   grąd   Tilio-Carpinetum   wykształcony w dwóch podzespołach: typowym T-C typicum i niskim T-C stachyetosum, kontynentalny, łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, niski szuwar z mannąjadalną Glycerietum fluitantis porastający niewielką podmokłą młakę oraz bór mieszany Querco roboris-Pinetum w odmianie z bukiem będący głównym przedmiotem ochrony.

Flora rezerwatu liczy około 79 gatunków roślin naczyniowych, wśród których znajdują się rośliny rzadkie i chronione, m.in.: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, szmaciak gałęzisty Sparassis crispa, konwalia majowa Convalaria majalis.

Do osobliwości przyrodniczych obiektu należy zaliczyć obecność 4 drzew, osiągających wymiary pomnikowe tj.:2 buki, 1 dąb, 1 jodła.