Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Sieniawa utworzono dotąd 7 użytków ekologicznych, o łącznej powierzchni 38,76 ha.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, za użytek ekologiczny uznane być mogą „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej -naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania ".

Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Przemyskiego z dnia 21 marca 1996 r. zostało powołanych 5 użytków ekologicznych. W roku 2015 oraz 2016 na wniosek Nadleśnictwa zostały uchwalone dwa nowe użytki ekologiczne:

- „Dobra" – leśnictwo Czerce – pow. 3,06 ha,

- „Galicyjskie bagno" – leśnictwo Czerwona Wola – pow. 4,36 ha.

Pozostałe użytki ekologiczne, znajdują się w leśnictwach:

  • leśnictwo Majdan, oddz.: 98g;
  • leśnictwo Szegdy, oddz.: 161g;
  • leśnictwo Przyjemek, oddz.: 132d,f; 165f; 189b,g; 190b;
  • leśnictwo Czerwona Wola, oddz.: 213a,k;
  • leśnictwo Chrapy, oddz.: 87b.

Użytki ekologiczne obejmują głównie zbiorowiska wodne, bagienne i torfowiskowe o dużym znaczeniu biocenotycznym. Największym z nich jest starorzecze potoku Radawka zlokalizowane w miejscowości Mołodycz.

Planowane jest również utworzenie innych użytków ekologicznych zajmujących powierzchnię o dużym znaczeniu biocenotycznym i przyrodniczym. Są to zasadniczo powierzchnie nieleśne (bądź leśne niezalesione), stanowiące miejsca występowania cennych siedlisk przyrodniczych, bagna lub zabagnione łąki porośnięte głównie roślinnością bagienną i torfowiskową.