Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna, ale także zbiory płodów runa leśnego, zbiory roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Poprzez użytkowanie lasu  osiąga się następujące cele:

- kształtowanie najlepszych warunków dla odnowienia lasu i jego rozwoju zgodnie z celami gospodarki leśnej, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,

- gospodarcze wykorzystywanie zasobów leśnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu jako dobra publicznego,

- umożliwienie społeczeństwu korzystania z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość.
 

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan urządzenia lasu. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu"
Pozyskane drewno pochodzi z:
    * cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
    * cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
    * cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach,
Zestawienie pozyskania w Nadleśnictwie Sieniawa na lata od 2011 do 2020.
Zadania obligatoryjne
1. Pozyskanie drewna w ilości :    689593 m3 grubizny netto,
w tym:
a) etat cięć w użytkowaniu rębnym : 438509 m3 grubizny netto
b) etat cięć w użytkowaniu przedrębnym – 8967,30 ha
    o miąższości szacunkowej  - 251084 m3 grubizny netto
2. Roczne pozyskanie drewna wynosi : 68960 m3 grubizny netto.

Darami lasu są także bardzo chętnie zbierane przez nas grzyby, owoce borówki czernicy (zwanej czarną jagodą), borówki brusznicy,  jeżyny, maliny, róży, głogów, jarzębu pospolitego (popularnej jarzębiny czerwonej), żurawiny, bzu czarnego, orzechów laskowych i wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić. Warto pamiętać, że te wszystkie płody leśne każdy może swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w sposób nie powodujący niszczenia grzybni, roślin i innych elementów środowiska przyrodniczego, w którym one występują.
Dodatkowo co roku do polskich domów na święta trafia ponad 200 tys. choinek z Lasów Państwowych. Pochodzą one ze specjalnie prowadzonych plantacji choinkowych lub z cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanach świerkowych. Obok świerka coraz większym zainteresowaniem cieszą się choinki sosnowe, które pozyskiwane są przy okazji wykonywania cięć pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach.