Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r. która weszła w życie z dniem 1 kwietnia br, zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania dokonuje zespół złożony z przedstawicieli gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie (jednak nie dłużej niż do dnia 2 października 2018r.), należy stosować odpowiednio rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Ponadto Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił uruchomienie platformy e-lerningowej pozwalającej na prowadzenie e-szkoleń dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Wkrótce na kanale YouTube Lasów Państwowych umieszczony zostanie również film szkoleniowy obejmujący wykłady i ćwiczenia prezentowane na szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Już 8 maja rozpoczyna się cykl szkoleń pilotażowych. Cykl ten obejmuje przeprowadzenie sześciu szkoleń. Zebrane w ich trakcie uwagi posłużą do m.in. ewentualnej korekty zakresu tematycznego szkolenia oraz  sposobu jego prowadzenia. Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Puszczykowie koło Poznania oraz we współpracy z Opolską Izbą Rolnicza, w jej siedzibie. Łącznie w tym roku zorganizowanych zostanie jeszcze 79 szkoleń w różnych regionach kraju.

Informacje o szkoleniach zostaną przekazane do wszystkich gmin za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, kół łowieckich za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ, izb rolniczych, a także nadleśnictw. Informacje o szkoleniach będą dostępne również na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Na stronie LP zostanie również zamieszczony skrócony przewodnik po szacowaniu szkód łowieckich. W trakcie przygotowywania jest podręcznik dla osób szacujących szkody łowieckie.

Wspomniana wyżej nowelizacja wprowadziła również proces odwoławczy, w którym to właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy przysługuje odwołanie od szacowania do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania wykonanego przez „zespół gminny”. Nadleśniczy dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Informacja dotycząca szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Sieaniwa załącza informację dotyczącą wniosków o szacowanie szkód łowieckich.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi nadzór nad 4 obwodami w Rejonie Hodowlanym nr VIII „Ziemia Sieniawska” oraz 1 obwodem w Rejonie Hodowlanym nr VII „Wysoczyzn Kańczucko-Jarosławskich”.

Wszystkie obwody łowieckie są dzierżawione przez koła łowieckie i tak:

Rejon hodowlany nr VIII „Ziemia Sieniawska"

Obwód 46 pk Wojskowe Koło Łowieckie nr 199 „Miś" Przemyśl

Obwód 47 pk Koło Łowieckie  „Orzeł" Rzeszów

Obwód 66 pk Koło Łowiecki „Darz Bór" Sieniawa

Obwód 90 pk Koło Łowieckie „Bażant" Przeworsk

 

Rejon hodowlany nr VII „Wysoczyzn Kańczucko-Jarosławskich"

Obwód 91 Koło Łowieckie „Hejnał" Jarosław.

 

Realizacja gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Sieniawa opiera się na zasadzie modelu lasu wielofunkcyjnego, uwzględniającego bioróżnorodność środowiska leśnego, przy

zachowaniu zasad gospodarowania populacjami zwierzyny w sposób zapewniający ciągłość procesu produkcji i funkcji ochronnych. Należy więc utrzymać właściwy stan ilościowy z odpowiednią strukturą płciową i wiekową, dostosowaną do możliwości wyżywieniowej łowiska, ze zwróceniem uwagi na prowadzenie gospodarki leśnej (hodowla i ochrona lasu).

Uwarunkowania gospodarki łowieckiej:

Szacunkowe stany zwierzyny przedstawiono poniżej:

Łoś - 25 szt.

Jeleń – 323 szt.

Sarna - 1263 szt.

Dzik  - 516 szt.

Lis - 554 szt.

Borsuk - 89 szt.

Bóbr - 604 szt.

Kuna - 232 szt.

Tchórz - 73 szt.

Zając - 407 szt.

Bażant -  546 szt.

Kuropatwa - 237 szt.

Wilk  - 16 szt.

 

Struktura płci jeleniowatych (jeleń 1:1,12; sarna 1:1,24);

 

Urządzenia hodowlano – łowieckie:

paśniki - 262 szt.

lizawki - 504 szt.

ambony - 259 szt.

woliery – 1 szt.

zagrody – 1 szt.

 

Stan zagospodarowania łowisk: zabezpieczenie bazy pokarmowej jest następujące :

poletka żerowe, produkcyjne – 11,20 ha,

pasy zaporowe - 35 szt. o długości 5 km,

zagospodarowane śródleśne i przyleśne łąki – 36,10 ha.