Wydawca treści Wydawca treści

Inforrmacja dotycząca RODO

Powiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Sieniawa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Sieniawa,
  ul. Tadeusza Kościuszki 11, 37-530 Sieniawa.
 2. Nadleśnictwo Sieniawa nie powołało Inspektora ochrony danych, jednak  w sprawach ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych pisząc na  adres e-mail: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl lub dzwoniąc na nr telefonu: 16 6227965
 3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane do zawarcia i realizacji umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nadleśnictwa, a w nielicznych sytuacjach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i  w szczególności będą wykorzystane do następujących celów:

a.  zatrudnienia,

b.  rachunkowości oraz ze względów podatkowych,

c.  realizacji umów cywilnoprawnych,

d.  prowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych,

e.  korespondencji służbowej,

f.   współpracy z klientami i kontrahentami,

g.  decyzji administracyjnych,

h.  gospodarki leśnej i edukacji,

i.   zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych,

j.   łowieckich,

k.  monitoringu wizyjnego. w tym nagrań związanych z zabezpieczeniem mienia, majątku oraz osób znajdujących się na terenach Nadleśnictwa.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących nas pod względem informatycznym, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  w Krośnie, dostawcy usług prawnych i doradczych, do banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innym podmiotom, z którymi Nadleśnictwo Sieniawa realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich spoza europejskiego obszaru gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.    
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od nas dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych do Państwa potrzeb, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

RODO

Strona w budowie